مرتضی سوزبان:
آقا تبریک ...تر و تمیز شده ....هیچ چیز اضافه ای هم نداره....خیلی خوب درش آوردی ....(اسکج هاتم عالیه) خسته نباشید....