محمد خانعلی زاده:
عزیزی مرتضی جان.. کارت عالی بود.. تو هم خسته نباشی :)