سعید رسول زاده:
آفرین کار خوبی شده فقط پوز ایستادنش یک خورده مورد داره .البته به گفته خودتون وقت کم بوده