سید مجتبی موسوی زاده:
تبریک فراوان مرتضی عزیز خسته نباشی دیتیل پوس شخصیت خفن....