فرهاد نجومی:
تبریک میگم بهت مرتضی. دیتیل این کارو خیلی دوست داشتم