سجاد:
بابا تو دیگه کی هستی . اینا رو میبینم کیف میکنم به خدا . کارات فوق العادن . موفق باشی