فراز صیادی اسکویی:
راستش زیبراش خیلی نرم افزار تکنیکی نیست. بیشتر بر میگرده به توانیی تو طراحی و شناخت حجم. وقتی ابزارهاش رو هم یاد بگیرید خیلی راحت میتونید کار کنید. شرکت های زیادی هستن که مجموعه های آموزشی برای زیبرش دارن که میتونید با اونها شروع کنید.