شایان خانی:
سلام عزیز طرحت خیلی قشنگه یک سوالی دارم زیبراش رو از کجا شروع کنم؟