مرتضی قهرمانی:
چه کاراکتر شوخی واسه این موضوع جدی زدی! به این میگن هنر .آفرین. :)