امیرحسین عرفانی:
خیلی خوبه!! جز آثار مورد علاقه من در این رویداد! آفرین!