سعید جلابی:
مخلصم آقا ابراهیم، آره دلم براش تنگ شده...