امیرحسین عرفانی:
خیلی کار خوبی شده سعید! استیل دیزاین خودت ، پرداخت و طنز قوی این کار محشره! بهترینی رفیق.