هومن راحتی:
خیلی خوب شده فرهاد جان .ما که رای مونو دادیم D: