ali vaezi:
بسیار خوب ساخته شده ,بطور باور نکردنی ایی زیباست, احسنت