هومن راحتی:
امین جان خسته باشی! کارات انقد تمیزه ، کیف میکنم.