علی گلزار:
عجب. من فکر کردم 3 دی هستش پسر. خیلی عالیه. سبک خارجی داره کارت