علی عزیزی:
زنده باد ..استاد افتخار همکاری در آینده نزدیک رو می دین..؟( انیمیش کوروش بزرگ)