عباس عمادی:
بسیار عالی شده ، اگه بینی رو کمی قرمز می کردی جذابتر می شد .