ALI JALILIAN:
یعنی اینو دیدم همون اول فهمیدم کار خودته البته از کار قبلیت در کل حرف نداره