علی اصغر سعیدی:
خیلی خووووب شده، واقعا لذت بردم...