امید نکو همت:
خستگیم در رفت شهاب واقعا عالیه ....این کارو خیلی دوست دارم......