سید مجتبی موسوی زاده:
شهاب خفن شدا دمت گرم رفیق.خسته نباشی