مجتبی ندرلو:
شهاب جان کار خیلی خوبی شده . خسته نباشی