علی اصغر سعیدی:
انتخاب خووبی بود شهاب جان، پیاده سازی هم حرف نداره .... خسته نباشی