فرهاد نجومی:
دستت درد نکنه شهاب جان. از دیدن کارت لذت بردم