امیرحسین عرفانی:
آفرین شهاب جان خیلی عالی شد! واقعا از کار عالیت لذت بردم.