ابراهیم دیبا:
عذر خواهی میکنم از تاخیر. vray برای max هستش.