man geddim:
توی نرم افزارها maya ندیدم پس با چی رندر گرفتین؟خیلی خوب شده