ابراهیم دیبا:
ممنون رفقا. داش مهران داغونمون کردی رفت. نه آقا هنوز تو این کار خیلی خیلی راه داریم. من و حسین 6 تا 7 ساله با cg آشنا شدیم و تمرین میکنیم.