محمد بودات:
افرین بر برادران دیبا. برای این کارای زیبا