ابراهیم دیبا:
علی اصغر ، رسول و شهاب عزیز دمتون گرم بخاطر دلگرمی که میدید..