علی اصغر سعیدی:
ابراهیم جان خسته نباشی، واقعا خوووب شده، موفق باشی