کیوان پیشگاه حقی:
پیشرفت بی نظیرت رو طی این چن سال تبریک میگم ... انتخاب کارکتر هم محشر بود