امیرحسین عرفانی:
عالیه ابراهیم جان، واقعا کار حرفه ای و محشری شد!