سید مجتبی موسوی زاده:
:-|.این الان چرا اینقد خفن شده