محمد بودات:
من که خیلی خیلی خوشم اومد. واقعا حس رو نشون داد