پوریا کمانی:
وافعا دوقم اومد ، چی میشد شاگردیتو میکردم استاد