نوری محمدی:
بهترین شده رفیق ........ موهاش و ریشش خیلی خوب شده بافت دهی صورت که حرف نداره.