احسان سراهیان:
خسته نباشی اجرای خوب و خاصی داره کارت حس عجیبی داره که با اسم اثر همخونی داره