پوریا کمانی:
کارت درسته خیلی ،چرا یک انیمیشن کوتاه نمی سازید شما در حد اسکار !!!