ساسان پورمعصومی:
مهرداد از همون اول هم که بهت گفتم دیزاین کارت چیز متمایزی بود دمت گرم کار خیلی خوبی خلق کردی