سعید جلابی:
Merci, kheili az fazaie karet lezat bordam