شهاب کشورگیر:
che kare pokhteo khobi shode designesham kheili khobe damet garm