حسام طلایی:
kheili mamnon nilofar va mojtabaie aziz