ابراهیم دیبا:
درود بر تو. تبریک به خاطر فوق العاده بودنت..