محمد حسین عطاران:
واااااي اين معركه هست، خيلي پيشرفت كردي