محمد عبداللهی:
از این کارتون خیلی خوشم اومده... محشره...