عليرضا دواري:
عاليه .خيلي از اين كارت خوشم مياد . خيلي خوب شده