امیرحسین عرفانی:
ممنونم ابراهیم جان! نه، از عکس استفاده کردم، بیشتر برای تست رندر.