ابراهیم دیبا:
eyvalla. kare khafani shode. fazaram model va texture? aliiiii